ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวเพทาย  นามสกุล  สุขสว่าง

ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ   -     ตำแหน่งเลขที่  63429

สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่  

อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน